ជំនួយធ្វើលំហាត់(កិច្ចការផ្ទះ)

ពេលខ្លះវាមានការពិបាកក្នុងការនៅអមកូនរបស់ខ្លួនឱ្យធ្វើលំហាត់សាលានៅផ្ទះ។ ដើម្បីជួយ

សិស្សានុសិស្សដែលនិយាយភាសាបារាំង និងមិនមែនភាសាបារាំង សាលាបានបង្កើតឡើងនូវសេវាកម្ម ជំនួយកិច្ចការផ្ទះ ដើម្បីនៅអមកុមារលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។

គ្រូបង្គោលដែលបានកំណត់នឹងនៅអមកុមារក្នុងរយៈពេលរៀន ដើម្បីផ្ដល់ឱ្យគាត់នូវក្របខ័ណ្ឌដែលចាំបាច់ សម្រាប់ដំណើរការល្អ ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងករណីមានការលំបាកប្រចាំផងដែរ។។

សេវាថែទាំកុមារ

សម្រាប់កុមារដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនបារាំងខេត្តសៀមរាប សាលារៀនមានសេវាថែទាំ កុមារផងដែរ។ តើលោក លោកស្រីចង់ចុះឈ្មោះកូនសម្រាប់សេវាថែទាំនេះដែរឬទេ? សូមធ្វើតាមតំភ្ជាប់នេះ!

0
សាលា AEFE
0
ប្រទេស
0
សិស្ស
0%
ជោគជ័យក្នុងគ្រឹះស្ថាន AEFE នៅបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំ ២០២២

រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយ សាលាបារាំងសៀមរាប។

ចូលរួមបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើង។